ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตากเทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก

เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

                       

                เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัด มหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในประกาศนี้

                   “แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว เช่น บ้านเรือนที่พักอาศัย อาคารแถว

“แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒” หมายความว่า

(๑) หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๒) มูลนิธิ

(๓) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

(๔) โรงเรียน หรือสถานศึกษา

(๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๔)

“แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๓” หมายความว่า

(๑) โรงแรม

(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่

(๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกับ (๑) และ (๒)

“ธุรกิจขนาดเล็ก” หมายความว่า กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

“ธุรกิจขนาดใหญ่” หมายความว่า

(๑) กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร หรือ

(๒) กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

                  ข้อ ๒  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๑ ที่จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เสียค่าบริการบำบัดน้ำเสียในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๑ - ๕ แนบท้ายประกาศนี้

                   ข้อ ๓  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อ ๑ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปาที่จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เสียอัตราค่าบริการเดียวกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยคิดอัตราการใช้น้ำจากค่าเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท

ข้อ ๔  ในปีแรกที่มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียให้จัดเก็บในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ - ๕ แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีหมายเลข ๑ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก (บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

๒.  บัญชีหมายเลข ๒ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม (บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

๓.  บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

๔.  บัญชีหมายเลข ๔ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

๕.  บัญชีหมายเลข ๕ อัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หน้า ๕๓/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓