ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เป็นเขตควบคุมมลพิษ

                  

                    ด้วย ปรากฏว่าการประกอบกิจการต่างๆ ในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การประกอบกิจการโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ การประกอบกิจการภัตตาคารร้านอาหาร การประกอบกิจการสถานพยาบาล และการประกอบกิจการอื่นๆ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไปในอนาคตได้

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศนี้ เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษต่อไป

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕

อานันท์  ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ณัฐดนัย/พิมพ์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

จิรพงษ์/ตรวจ

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๓๐/หน้า๑๑๒๓๗/๘ ตุลาคม ๒๕๓๕