ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ข้อบังคับและระเบียบเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง ข้อบังคับและระเบียบเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(เพิ่มเติม)[๑]

                  

                ตามประกาศธนาคาร เรื่อง ข้อบังคับและระเบียบเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ธนาคารได้ประกาศรายการข้อบังคับและระเบียบของธนาคารเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว นั้น

                เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ธนาคารจึงออกประกาศเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบของธนาคารเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เพิ่มเติม

                ข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๕ ว่าด้วย การให้บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กร กู้เงิน ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

                ข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๖ ว่าด้วย การให้สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กู้เงิน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๗ ว่าด้วย การประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๘ ว่าด้วย กองทุนบรรเทาภาระหนี้สินพนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๙ ว่าด้วย ค่าเช่าซื้อบ้านพนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

                 ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย การรับฝากเงินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วย การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการพัฒนาการตลาดของลูกค้า ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๔ ว่าด้วย กองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

               ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วย กองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อบังคับ ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๔ ว่าด้วย การจ่ายค่าชดเชย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป

                 ระเบียบ ฉบับที่ ๓๕ ว่าด้วย การให้พนักงานไปปฏิบัติงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๖ ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการที่ธนาคารได้รับจากการช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบริการการเกษตร (ยกเลิกโดยระเบียบ ฉบับที่ ๔๙)

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๗ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาการเกษตร ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๘ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๓๙ ว่าด้วย รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๐ ว่าด้วย มาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๑ ว่าด้วย การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๓ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงานระดับกอง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๔ ว่าด้วย กองทุนธนาคารอิสลาม ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๕ ว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๖ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของผู้จัดการและพนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๔๗ ว่าด้วย เงินยืมเพื่อชดใช้เงินสดขาดบัญชี ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

                   ระเบียบ ฉบับที่ ๔๘ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

                   ระเบียบ ฉบับที่ ๔๙ ยกเลิกระเบียบ ฉบับที่ ๓๖ ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการที่ธนาคารได้รับจากการช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบริการการเกษตร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานภายในประเทศ ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ระเบียบ ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วย กองทุนต้นไม้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

                  สำหรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของธนาคารที่แจ้งเพิ่มเติมตามประกาศฉบับนี้ ธนาคารได้จัดพิมพ์แพร่หลายตามจำนวนพอสมควร โดยประชาชนสามารถขอสำเนาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของธนาคารดังกล่าวได้ ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๒๓๔๖ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดและอำเภอที่ตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร เว็บไซต์ www.baac.or.th โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๘๖๑๐๐ โทรสาร ๐๒ ๕๕๘๖๓๓๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

สุวิทย์  ตรีรัตน์ศิริกุล

รองผู้จัดการ ทำการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

จุฑามาศ/ผู้ตรวจ

๓ มีนาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๑๗ ง/หน้า ๕/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗