ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง  การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  พ.ศ. 2532

----------

     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอขอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  พ.ศ. 2532 นั้น  สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติในคราวประชุมสภาผู้

แทนราษฎร  ครั้งที่ 2/2532 (สมัยสามัญ) วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2532  และวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติใน

คราวประชุมวุฒิสภา  ชุดที่ 6  ครั้งที่ 2/2532 (สมัยสามัญ)  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2532

     จึงประกาศมาตามความในมาตรา 157  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                              ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

                                     พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

                                         นายกรัฐมนตรี