ประกาศเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121

ประกาศเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑[๑]

                  

 

                        มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า แต่เดิมมากรมคลองซึ่งมีน่าที่ในการซ่อมทำแลรักษาทางน้ำลำคลองต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการ ครั้นเมื่อพระพุทธศักราช ๒๔๕๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมคลองมาขึ้นในกระทรวงคมนาคมเปนกรมทาง มีข้อความแจ้งในประกาศลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ นั้นแล้ว ส่วนพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ มาตรา ๑๓ ซึ่งได้มีกำหนดไว้ว่า ให้เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เปนเจ้าน่าที่รักษาและจัดการให้เปนไปตามพระราชบัญญัตินั้น ให้เติมคำว่า เสนาบดีกระทรวงคมนาคมขึ้นอีกผู้หนึ่งในพระราชบัญญัตินั้น

ประกาศมา ณวันที่ ๒๖ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เปนวันที่ ๑๒๓๒ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

 

คณิตา/ผู้จัดทำ

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ผู้ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/ตอนที่ -/น่า ๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๕๖