พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530

ตราพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดของป่าหวงห้าม

พ.ศ. 2530

----------

                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2530

เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ

ว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดของป่าหวงห้ามเสียใหม่ ให้เหมาะ

สมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 27 และ

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า `พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530'

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505

มาตรา 4 ให้ของป่าบางชนิดในป่า ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้ เป็นของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิชัย รัตตกุล

รองนายกรัฐมนตรี

 

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม่หวงห้าม พ.ศ.2530

 

 

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราช

กฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้ามเสียใหม่ ให้ใช้บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากการ

กำหนดของป่าหวงห้ามแต่เดิมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและทางด้านวิชาการ ทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและ

ข้อกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบัน ของป่าบางชนิดที่มิได้กำหนดให้เป็นของป่าหวงห้ามก่อนกลับเป็นของป่า

มีค่าหายยาก ซึ่งนิยมเก็บหาและนำออกมาเป็นปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของแหล่งกำเนิด

ของป่า ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาบรรดาของป่าทั้งหลายสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระ

ราชกฤษฎีกานี้