พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบลฝาละมีและตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน

ในท้องที่ตำบลฝาละมีและตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

------------

                                                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                     เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบล

ฝาละมีและตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนร่มเมือง

และป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบลฝาละมีและตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนร่มเมืองและป่าไทรพอน ในท้องที่ตำบลฝาละมีและตำบล

ห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๕๔/๑๐๕๙/๙ กันยายน ๒๔๙๕]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔