พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเนียง และป่าสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนเนียงและป่าสดุก ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง

อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

----------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่อานันทมหิดล

                                                   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                         ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘)

                                                         ปรีดี พนมยงค์

                                      ตราไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                              เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าควนเนียงและป่าสตูล ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง

อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเนียง

และป่าสตูล ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธ

ศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าควนเนียงและป่าสตูล ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตตภูมิ

จังหวัดสงขลาภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๗๓/๗๓๒/๒๘ ธันวาคม ๒๔๘๘]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔