พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชะอำในท้องที่ตำบลนายาง ตำบลชะอำ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชะอำ  ในท้องที่ตำบลนายาง

ตำบลชะอำ  ตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ

จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. ๒๔๙๑

-----------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                              คณะอภิรัฐมนตรี  ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                   รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                  อลงกฏ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                      เป็นปีที่ ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าชะอำ  ในท้องที่ตำบลนายาง  ตำบลชะอำ

ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)  และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง  และสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชะอำ

ในท้องที่ตำบลนายาง ตำบลชะอำ  ตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพ็ชรบุรี  ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าชะอำ ในท้องที่ตำบลนายาง  ตำบลชะอำ  ตำบลห้วยทรายเหนือ

อำเภอชะอำ จังหวัดเพ็ชรบุรี  ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๗/๑๖พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔