พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีสุก และตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีสุกและ

ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘

----------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                         (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                        ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                         ปรีดี พนมยงค์

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                   เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีสุกและตำบลโนนหัน อำเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงลาน

ในท้องที่ตำบลสีสุกและตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าดงลาน ในท้องที่ตำบลสีสุก และตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๕/๑๓๔/๒๓ มกราคม ๒๔๘๘]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔