พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าน้ำสา-แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย และตำบลยาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าน้ำสา - แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย

และตำบลนาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                    คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                              (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                             ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                           และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                 ปรีดี  พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                       เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าน้ำสา - แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย และ

ตำบลยาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดน้ำป่าสา -

แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนาไลย และตำบลยาบหัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ให้เป็นป่า

คุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าน้ำสา - แม่สาคร ในท้องที่ตำบลอ่ายนนาไลย และตำบลยาบ

หัวนา อำเภอสา จังหวัดน่าน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     พลโท ม. พรหมโยธี

          รัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๙/๓๒๕/๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔