พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบูกิ๊ตบาตูดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบูกิ๊ตบาตูดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่

ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

-----------

                                      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

อาทิตย์พิทอาภา

พล อ. พิชเยนทร โยธิน

ปรีดี  พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าบูกิ๊ตบาตูดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่

ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

 

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบูกิ๊ตบาตู

ดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

 

มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ป่าบูกิ๊ตบาตูดินินและบูกิ๊ตสุไหงเบตง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอ

เบตง จังหวัดยะลา ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๕๖ หน้า ๒๑๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๘๒

 

[รก.๒๔๘๕/๘/๓๐๔/๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕]

 

ชไมพร/พิมพ์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔