พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางขนุนในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าวและตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบางขนุน ในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าว

และตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘

----------

                                                              อานันทมหิดล

                                     ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าบางขนุน ในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าว และตำบล

สาคู อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางขนุน

ในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าวและตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธ

ศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าบางขนุน ในท้องที่ตำบลท่ามะพร้าว และตำบลสาคู อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ตภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

    นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๗๓/๗๔๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๘๘]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔