พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก และตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโอง ตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก

ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบล

วังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก

และตำบลยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด,

ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐

                                                        เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบล

ไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบล

ยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทาง

หลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบล

ระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบลยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก,

ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๐"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบล

หนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบลยากกระบัตร,

ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเรือตรี ถ. ธำรงนาวาสวัสดิ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๐/๑๐/๒๗๕/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔