พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักดอนหอ ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าสักดอนหอ ในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๔

------------

                                                        ในพระปรมาภิไธย

                                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                              รังสิต กรมพระชัยนาทนเรนทร

                                               ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

                                               เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าสักดอนหอ ในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดั่งต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสักดอนหอ

ในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.

๒๔๙๔"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าสักดอนหอ ในท้องที่ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้.

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๔/๓๖/๗๙๐/๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๔]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔