พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองเนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง และตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าหนองเนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่งและ

ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                             คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                         และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                           ปรีดี  พนมยงค์

                                        ตราไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                  เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าหนองเนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่งและตำบลบางลึก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึง

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนอง

เนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่ง และตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าหนองเนียน ในท้องที่ตำบลนาทุ่งและตำบลบางลึก อำเภอเมือง

ชุมพร จังหวัดชุมพร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๑๗/๖๓๑/๒๙ มีนาคม ๒๔๘๖]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔