พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

-----------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                     เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า  ฯ    ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง

ตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  ๒๔๙๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้  ดั่งต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว

ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา   ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน  นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเสม็ดขาว  ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัด

ตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๖๙/๑๓๓๙/๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔