พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนคลองตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเลนคลองตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                            ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                          และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                               อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                ปรีดี  พนมยงค์

                                        ตราไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                       เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าเลนคลองตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึง

ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนคลอง

ตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเลนคลองตะโก ในท้องที่ตำบลปากตะโก อำเภอสวี จังหวัด

ชุมพร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๑๖/๕๘๕/๒๓ มีนาคม ๒๔๘๖]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔