พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเลนในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ

และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน

อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------

                                     ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                              (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                             ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

                                                              อาทิตย์ทิพอาภา

                                                         พล. อ. พิชเยนทร โยธิน

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

                                                    เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าเลนในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ

และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลน

ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองเสม็ด ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลหนอง

โสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๔"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเลนในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนอง

เสม็ด ตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภายในเขตดังปรากฎตามแผนที่ท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๔/-/๑๓๙/๒๘ มกราคม ๒๔๘๔]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔