พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลมหว้า ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแหลมหว้า ในท้องที่ตำบลป่าบอน

อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

---------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                    ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                          ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                               ปรีดี พนมยงค์

                                      ตราไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                   เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแหลมหว้า  ในท้องที่ตำบลป่าบอน  อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลม

หว้า  ในท้องที่ตำบลป่าบอน อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช

๒๔๘๘"

                        มาตรา   ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ป่าแหลมหว้า  ในท้องที่ตำบลป่าบอน  อำเภอปากพยูน จังหวัด

พัทลุง ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     ควง อภัยวงศ์

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๒๕/๒๘๗/๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔