พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ระมาส ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่ระมาส ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส

กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                               อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                ปรีดี  พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                         เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแม่ระมาส ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส กิ่งอำเภอ

แม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ระมาส

ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีนี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่ระมาส ในท้องที่ตำบลแม่ระมาส กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๕๗/๑๖๑๖/๒๕ สิงหาคม ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔