พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ปาน ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2484

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่ปาน ในท้องที่ตำบลเด่นไชย

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๔

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                      พล. อ. พิชเยนทร โยธิน

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๔

                                                    เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแม่ปาน ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ปาน

ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๔"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่ปาน ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภายในเขตดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามให้เป็นไปตาม

พระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

         พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๔/-/๑๗๐๖/๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๔]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔