พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                    อลงกฏ

                                                                   ธานีนิวัต

                                                                 มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                     เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่พวก

ในท้องที่ตำบลเด่นไชยอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าแม่พวก ในท้องที่ตำบลเด่นไชย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๗/๑๐พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔