พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไม้งามและป่าไม้ทุ่งค้อ ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าไม้งามและป่าทุ่งค้อ ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

----------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า  ฯ  ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าไม้งามและป่าทุ่งค้อ  ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๙๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  ๒๔๙๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดั่งต่อไปนี้

                        มาตรา   ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไม้งามและ

ป่าทุ่งค้อ  ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา  ๒  ให้ป่าไม้งามและป่าทุ่งค้อ  ในท้องที่ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๕๔/๑๐๕๒/๙ กันยายน ๒๔๙๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔