พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2484

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี

ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๔

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                      พล. อ. พิชเยนทร โยธิน

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

                                                    เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบล

โคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเพ็ง-

ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๔"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนเพ็ง-ห้วยเรือ ในท้องที่ตำบลฝาละมี ตำบลโคกทราย

และตำบลห้วยลึก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ภายในเขตดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๔/-/๑๔๕๙/๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๔]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔