พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง

อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ

อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ

จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๓

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕

 

                 อำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                   มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐

(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑

(๓) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕

 

                 มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

-

                ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ากำชำ ตำบลบ่อทอง ตำบลปุโละปุโย ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ ตำบลแป้น ตำบลปะเสยะวอ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ตำบลกอลำ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแต่โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสามฉบับดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาทั้งสามฉบับดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๓

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๔ ก/หน้า ๔/๗ กันยายน ๒๕๕๓