พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยาง ตำบลเก่าขาม ตำบลยางใหญ่ ตำบลบุเปือย ตำบลสีวิเชียร ตำบลโดมประดิษฐ์ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน และตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์ ตำบลตาเกา ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553