พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก

ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ

ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ

ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง

ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๓

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุมเส้า ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                   มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

                  (๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

                  (๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุมเส้า ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

 

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

              ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด ตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลบ้านธาตุ ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเตาไห ตำบลสุมเส้า ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน และตำบลสะแบง ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุมเส้า ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วย แต่พระราชกฤษฎีกามิได้ระบุชื่อตำบลดังกล่าวลงไว้ สมควรกำหนดชื่อตำบลดังกล่าวเพิ่มเติม  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ เมษายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๗ เมษายน ๒๕๕๓

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้า ๙/๒ เมษายน ๒๕๕๓