พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังหิน ตำบลซับเปิบ ตำบลวังโป่ง ตำบลท้ายดง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง ตำบลพุทธบาท ตำบลท่าข้าม ตำบลชนแดน ตำบลศาลาลาย ตำบลซับพุทรา ตำบลบ้านกล้วย ตำบลลาดแค ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน ตำบลบัววัฒนา ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ และตำบลสระแก้ว ตำบลพญาวัง ตำบลหนองแจง ตำบลกันจุ ตำบลซับสมอทอด ตำบลซับไม้แดง ตำบลศรีมงคล ตำบลบึงสามพัน ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553