พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ คำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง

อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก

อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก

และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน

ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

               โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ และตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลโพนสา ตำบลนาข่า ตำบลบ้านว่าน ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

             มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ และตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

                  (๓) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลโพนสา ตำบลนาข่า ตำบลบ้านว่าน ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลนาข่า ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแต่โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลนางิ้ว ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ และตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่บางส่วนของอำเภอสังคมให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนั้น ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระพุทธบาท ตำบลบ้านหม้อ ตำบลพานพร้าว ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ ตำบลด่านศรีสุข ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และตำบลกองนาง ตำบลน้ำโมง ตำบลท่าบ่อ ตำบลโคกคอน ตำบลโพนสา ตำบลนาข่า ตำบลบ้านว่าน ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านถ่อน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยกันพื้นที่ที่ไม่สมควรกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินออก แต่ยังคงมีเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาทั้งสามฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๔ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๔ มกราคม ๒๕๕๓

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้า ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒