พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์

อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

               โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘

(๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

                 มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านพริก ตำบลอาษา ตำบลทองหลาง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา ตำบลโพธิ์แทน ตำบลบางปลากด ตำบลทรายมูล ตำบลคลองใหญ่ ตำบลองครักษ์ ตำบลบึงศาล ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ ตำบลท่าช้าง ตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร ตำบลดอนยอ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก และตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลปากพลี ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๓๑/๕ สิงหาคม ๒๕๕๒