พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลนาไหม ตำบลบ้านดุง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลนาคำ ตำบลดงเย็น ตำบลบ้านชัย ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลนาไหม

ตำบลบ้านดุง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลนาคำ

ตำบลดงเย็น ตำบลบ้านชัย ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

               มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลนาไหม ตำบลบ้านดุง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลนาคำ ตำบลดงเย็น ตำบลบ้านชัย ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔

 

               มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลนาไหม ตำบลบ้านดุง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลนาคำ ตำบลดงเย็น ตำบลบ้านชัย ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

                ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ่อนนาลับ ตำบลบ้านจันทน์ ตำบลนาไหม ตำบลบ้านดุง ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ ตำบลนาคำ ตำบลดงเย็น ตำบลบ้านชัย ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๑๐/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒