พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งพระยา ตำบลท่ากระดาน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ตำบลท่าตะเกียบตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลหนองหว้า ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งพระยา ตำบลท่ากระดาน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ตำบลท่าตะเกียบ

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลหนองหว้า

ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                       

พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                     มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งพระยา ตำบลท่ากระดาน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลหนองหว้า ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งพระยา ตำบลท่ากระดาน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลหนองหว้า ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

                 ๑.  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งพระยา ตำบลท่ากระดาน ตำบลคู้ยายหมี ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลหนองหว้า ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอพนมสารคาม และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอพนมสารคาม และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๗/๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒