พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว และตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว และตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง

ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส

ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๑

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว และตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

                 มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว และตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมัคร  สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

                   ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว และตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๑๐ ก/หน้า ๗/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑