พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกก่อ และตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551