พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยางคราม ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ และตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551