พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลกุดจอก ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง และตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลวังหมัน ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน

ตำบลกุดจอก ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน

อำเภอหนองมะโมง และตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น

ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลวังหมัน ตำบลหนองน้อย

อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๑

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลกุดจอก ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง และตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลวังหมัน ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕

                 มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลกุดจอก ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง และตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลวังหมัน ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมัคร  สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

              ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลกุดจอก ตำบลหนองมะโมง ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง และตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น ตำบลมะขามเฒ่า ตำบลวังหมัน ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๐ ก/หน้า ๔/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑