พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง

ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด

อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก

อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว

ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                    มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

              มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชและตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                      ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวางตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกดอำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชและตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน ตำบลทางพูน ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเขาพระบาท ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลเขาโร ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลบ้านลำนาว ตำบลวังหิน ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินที่ได้จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าปลายคลองวังหีบ ป่าดอนทราย – ป่ากอง ป่าควนประ แปลง ๒ ป่าควนหินทรายป่าวังใหญ่ ป่าใสเกาะธง ป่าควนออก – บ้านน้ำตก (บางส่วน) ป่าปากอ่าว ป่าคลองค็อง ป่าหมายเลข ๑๐๒ (แปลง ๑) และป่าท่าช้างข้าม ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๑๐/๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐