พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา

และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู

ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา ตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง และตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

              มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา ตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง และตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

 

               มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง ตำบลสาคู ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                   ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนชา และตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรซึง ตำบลสาคู ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพ่วงพรมคร อำ เภอเคียนซา ตำบลบางสวรรค์ ตำบลไทรโสภา ตำบลไทรขึง และตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย แต่พระราชกฤษฎีกามิได้ระบุชื่อตำบลดังกล่าวลงไว้ สมควรกำหนดชื่อตำบลดังกล่าวเพิ่มเติม ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเป็นการนำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ. ๘๔๘ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีพระบรมราชโองการให้สงวนไว้เพื่อประโยชน์ในการทำเหมืองแร่ของรัฐเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมให้นำที่ราชพัสดุดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๑๔๗,๓๐๐ ไร่ มาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สมควรกำหนดเขตที่ดินซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้วให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

โสรศ/ผู้จัดทำ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๓๘/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐