พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งแพรกยอ ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ สำหรับพลเมืองใช้ไม้ในตำบล และได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๓๑๕๙๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๔,๒๗๕ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา แต่เมื่อมีการสำรวจรังวัดใหม่ปรากฏว่ามีเนื้อที่ประมาณ ๒,๙๙๑ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งยวน ในท้องที่ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ สำหรับพลเมืองใช้เลี้ยงสัตว์พาหนะ และได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๓๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๑,๔๔๙ ไร่ ๑๓ ตารางวา แต่เมื่อมีการสำรวจรังวัดใหม่ปรากฏว่า มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๓๔๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ปัจจุบันปรากฏว่าได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

โสรศ/ผู้จัดทำ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๓๕/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐