พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๙

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๙”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2549

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งห้วยลึก และที่สาธารณประโยชน์ทุ่งนาปลายเปี๊ยะ ในท้องที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ สำหรับพลเมืองใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๒๘๕๗๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๙๐๙ ไร่ ๖๖ตารางวา และฉบับที่ ๑๙๗๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อที่ประมาณ ๓๐๗ ไร่ ๓ งาน ๓๕ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๒๑๗ ไร่ ๑ตารางวา แต่เมื่อมีการสำรวจรังวัดใหม่ปรากฏว่าที่สาธารณประโยชน์ทุ่งห้วยลึก มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๐๑ ไร่ และที่สาธารณประโยชน์ทุ่งนาปลายเปี๊ยะ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๙๑ ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๙๒ ไร่ ปัจจุบันปรากฏว่า ได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

นันทนา/ผู้จัดทำ

๒๒  กันยายน  ๒๕๔๙

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑๐/๑๕ กันยายน ๒๕๔๙