พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด

อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๘

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง และตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2548

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวงและตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมากและโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แฮดในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ชัชสรัญ/ผู้จัดทำ

๖ มกราคม ๒๕๔๙

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๑/๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘