พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๘

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2548

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งนาขา ในท้องที่ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งทางราชการได้ประกาศหวงห้าม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ สำหรับพลเมืองใช้ไม้ตัดฟืนและเลี้ยงสัตว์พาหนะ และได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน ๓ ฉบับ เลขที่ ๓๐๒๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๔,๓๓๒ ไร่ ๙๕ ตารางวา เลขที่ ๓๐๒๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๒๖๐ ไร่ ๗๘ ตารางวา และเลขที่ ๓๐๒๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๓๕ ไร่ ๔๓ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๖,๒๒๗ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา แต่เมื่อมีการสำรวจรังวัดใหม่ ปรากฏว่ามีเนื้อที่ประมาณ ๕,๘๘๔ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา ปัจจุบันปรากฏว่าได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

ฐิติพงษ์/ผู้จัดทำ

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 

[๑] รก.๒๕๔๘/๑๐๑ก/๑๗/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘