พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

             โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอ

บ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

             มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

              มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

             มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน  หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

+--------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็น

ของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบ

เกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

[รก.๒๕๔๓/๗๕ก/๔/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓]

 

ชไมพร/แก้ไข

๓๐ เมษายน ๒๕๔๕