พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชำผักแพว ตำบลท่ามะปราง ตำบลห้วยแห้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย และตำบลเจริญธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชำผักแพว ตำบลท่ามะปราง

ตำบลห้วยแห้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  และตำบลเจริญธรรม

ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

----------------------

                                               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                        เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลชำผักแพว ตำบลท่า

มะปราง ตำบลห้วยแห้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  และตำบลเจริญธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอ

วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลชำผักแพว ตำบลท่ามะปราง ตำบลห้วยแห้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  และตำบล

เจริญธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลชำผักแพว ตำบลท่ามะปราง ตำบลห้วยแห้ง

ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  และตำบลเจริญธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

           ชวน  หลีกภัย

          นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลชำผัก

แพว ตำบลท่ามะปราง ตำบลห้วยแห้ง ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย  และตำบลเจริญธรรม ตำบล

คลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง

หรือมีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่

เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตรา

พระราชกฤษฎีกานี้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๓/๗๕ก/๑/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓]

 

 

ภคินี/แก้ไข

๓๐/๔/๒๕๔๕

A