พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------

                                                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                   เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว

อำเภอบางขัน และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน และ

ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ชวน  หลีกภัย

       นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+--------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

บางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน และตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่

การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนด

เขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๓/๔๗ก/๑๐/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕