พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ

ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด

และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

----------------

                                                ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                        เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ

ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์

ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน

อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ

จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลแม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง

ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบล

พบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ชวน  หลีกภัย

          นายกรัฐมนตรี

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

แม่ละเมา ตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพะวอ ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด

และตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/๔๗ก/๑/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕