พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน

ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตำบลเกาะจันทร์

กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ

ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

--------------

                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                  เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน

ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอ

พนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม

ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ

ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และ

ตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ชวน  หลีกภัย

       นายกรัฐมนตรี

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลสระ

สี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตำบลเกาะจันทร์

กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อย

ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก

สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๔๑/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)