พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองกุง ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองกุง

ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน

ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------

                                                     ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                 เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองกุง ตำบลเหล่า

ดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน

จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลหนองกุง ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน

ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลหนองกุง ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม

อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ภายในแนว

เขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ชวน  หลีกภัย

       นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+--------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

หนองกุง ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน และตำบลเชียงยืน ตำบลดอนเงิน

อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง

หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม

อยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๒๙/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕