พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทองมงคล ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทองมงคล

ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และตำบลช้างแรก

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

------------------

                                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                        เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทองมงคล ตำบล

พงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลทองมงคล ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และตำบลช้างแรก อำเภอบาง

สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลทองมงคล ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอ

บางสะพาน และตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

ทองมงคล ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดิน

เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวน

มาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๕๕/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๓๑/๕/๒๕๔๕

                                                                                      (B+A)C